Privacy verklaring

Als organisatie weten we hoe belangrijk de privacy van onze gasten is. Dat geldt ook voor uw persoonlijke gegevens. Daarom beheren wij uw gegevens in overeenstemming met de wet AVG (ook wel GDPR genoemd). In onze privacyverklaring kunt u lezen welke gegevens wij verwerken en hoe wij hier mee omgaan. Chr. vakantie- & conferentiehotel t Vierhouterbos, gevestigd aan Nunspeterweg 30, 8076PD te Vierhouten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De Functionaris Gegevensbescherming van ‘t Vierhouterbos B.V. is te bereiken via info@vierhouterbos.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

‘t Vierhouterbos B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: Voor- en achternaam, Geslacht, Geboortedatum, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres, IP-adres, Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vierhouterbos.nl,dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

‘t Vierhouteros B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Geautomatiseerde besluitvorming:

‘t Vierhouterbos B.V. neemt geen besluiten over zaken die(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomendoor computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ‘t Vierhouterbos B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

‘t Vierhouterbos B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:

‘t Vierhouterbos B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ‘t Vierhouterbos B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt ‘t Vierhouterbos B.V. uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

‘t Vierhouterbos B.V. gebruikt geen functionele, analytische en tracking cookies.

Verzoek tot inzage:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ‘t Vierhouterbos B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Dit doet u door een mail met uw verzoek te sturen naar info@vierhouterbos.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee testuren. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. ‘t Vierhouterbos B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Melding of vragen:

‘t Vierhouterbos B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u deindruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of heeft u een vraag over de manier waarop wij omgaan met persoonlijke gegevens? Dan kunt u contact opnemen met onze dataprotectie coördinator via info@vierhouterbos.nl.